Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

Teleselskaber

 • GODNAT DANMARK - FRA EN HANDLEKRAFTIG POLITIKER
  21-11-2012 17:45
  For nylig er socialdemokraternes IT-ordfører, Trine Bramsen fremkommet med et forslag om, at teleselskaber, der bryder loven, skal have frataget deres ret til at bruge frekvenser. Baggrund for lovforslag Baggrunden er at nogle teleselskaber er kommet i både mediers, myndigheders og politikeres søgelys i forbindelse med en lidt for lemfældig omgang med kundernes cpr-numre. Der kan muligvis fremhæves nogle undskyldende momenter i nogle af situationerne – men i sidste ende så skal man altså efterleve lovgivningen. Gør man ikke det, så giver loven nogle muligheder for at fastsætte sanktioner mod de, der bryder denne. Dermed kunne man så tro, at det bare op til den ansvarlige myndighed at behandle sagerne og få dem afsluttet med passende sanktioner – således som politikerne forudsatte da de lavede loven. Politisk handlekraft er ikke nødvendigvis udsprunget af overvejelser om helhed Men så nemt går det ikke når der samtidig er politikere, der vil vise vilje til at slå hårdt ned på forbryderiske teleselskaber. Så profilerer man sig gerne som en, der kræver strengere straffe og mere byrdefulde sanktioner uanset om dette passer ind i sammenhængen og er proportionelt med hvordan man håndterer andre lignende tilfælde. Politisk handlekraft er langtfra altid hæmmet af overvejelser om helhed og sammenhæng. Hvis

 • TELESELSKABERNE VED HVOR DU BOR – OG FÆRDES – OG HVEM DU TALER MED OM NATTEN
  18-04-2012 12:00
  Sebastian Gjerdings færden En journalist ved Dagbladet Information, Sebastian Gjerding, har gravet i reglerne om logning af brugen af mobiltelefoner. Han har bedt sit teleselskab om at få alle de oplysninger de har gemt om ham og kan konstatere, at det er en betydelig mængde informationer der opsamles og gemmes. Det er faktisk muligt at danne sig et ganske godt billede af, hvor man har været på forskellige tidspunkter udover, at man kan se hvem man har talt med, udvekslet sms’er med osv. Terrorbekæmpelse Det er sådan, at teleselskaberne er pålagt at gemme alle disse oplysninger i et år af hensyn til efterforskningen af alvorlig kriminalitet. Dette var oprindeligt tænkt som hjælp til efterforskning af terror aktiviteter. Herefter blev det udvidet pg.af bandekriminalitet, organiseret kriminalitet og så videre. Og når nu oplysningerne findes, kan det jo være fristende at bruge dem. Vi har allerede set en tendens hos politikerne til at lempe kravene til udlevering. Logning alene som regningsdokumentation Men ønsket om at bekæmpe terror bærer ikke hele skylden for alle disse gemte logningsdata. En hel del af disse oplysninger findes registreret af en helt anden grund. Nemlig det formål, at beregne en korrekt regning til brugerne. Samtidig er det nødvendigt at kunne dokumentere trafikken, hvis en kunde klager over regningen. Uden at gemme data er det ikke

 • SKAT OVER STREGEN FOR AT FÅ PERSONOPLYSNINGER / BORGERVENLIGHED - R. I. P.
  10-03-2012 16:32
  Skats adgang til oplysninger CEPOS har d. 17.02.2012 offentliggjort et notat, der omhandler den adgang, som skattemyndighederne efter Skattekontrolloven har, til at kræve en række oplysninger – bare fordi myndigheden mener at have behov for disse - og af en art, hvor politiet ikke ville få adgang til disse oplysninger uden retskendelse. Og i givet fald kun, hvis den overtrædelse, som den pågældende var sigtet for, havde tilstrækkelig stor straframme. Eller med andre ord kan den beskyttelse af privatlivet, som man har fundet nødvendig i forhold til politi og retsvæsen - dvs. for opretholdelse af lov og orden - tilsidesættes af skattemyndighederne, bare fordi de synes, at det kunne være interessant at få disse oplysninger. CEPOS behandler i sit notat spørgsmålet om, hvorvidt denne retstilstand er i overensstemmelse med menneskerettighederne, eller om den må anses for meget kritisabel. Det er ikke mit ærinde her – jeg vil godt starte et helt andet sted.     I videst muligt omfang Jeg har haft spørgsmålet helt inde på livet som ansat i en televirksomhed. Jeg modtog en anmodning om oplysninger – ” i videst mulige omfang” stod der – vedrørende et bestemt telefonnummer. Jeg kan godt læse bestemmelsen i skattekontrolloven, og jeg kan også se, at der står et udtrykkeligt krav om, at

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk