Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

SKAT OVER STREGEN FOR AT FÅ PERSONOPLYSNINGER / BORGERVENLIGHED - R. I. P.

Skrevet af Jens Ottosen-Støtt
10-03-2012 16:32

Skats adgang til oplysninger

CEPOS har d. 17.02.2012 offentliggjort et notat, der omhandler den adgang, som skattemyndighederne efter Skattekontrolloven har, til at kræve en række oplysninger – bare fordi myndigheden mener at have behov for disse - og af en art, hvor politiet ikke ville få adgang til disse oplysninger uden retskendelse. Og i givet fald kun, hvis den overtrædelse, som den pågældende var sigtet for, havde tilstrækkelig stor straframme.

Eller med andre ord kan den beskyttelse af privatlivet, som man har fundet nødvendig i forhold til politi og retsvæsen - dvs. for opretholdelse af lov og orden - tilsidesættes af skattemyndighederne, bare fordi de synes, at det kunne være interessant at få disse oplysninger.

CEPOS behandler i sit notat spørgsmålet om, hvorvidt denne retstilstand er i overensstemmelse med menneskerettighederne, eller om den må anses for meget kritisabel. Det er ikke mit ærinde her – jeg vil godt starte et helt andet sted.
 
 
I videst muligt omfang

Jeg har haft spørgsmålet helt inde på livet som ansat i en televirksomhed. Jeg modtog en anmodning om oplysninger – ” i videst mulige omfang” stod der – vedrørende et bestemt telefonnummer. Jeg kan godt læse bestemmelsen i skattekontrolloven, og jeg kan også se, at der står et udtrykkeligt krav om, at oplysningerne skal være af ”væsentlig betydning for skatteligningen” – altså af betydning for vurderingen af hvad der er indkomst, og hvad der således skal betales i skat.

Nu er det sådan, at teleselskaber har utrolig mange oplysninger om kunderne – og utrolig mange af disse er det blevet teleselskaberne pålagt at gemme, fordi de eventuelt kan vise sig nyttige i forbindelse med bekæmpelse af terror eller organiseret kriminalitet. Det er således registreret, hvilket nummer der har ringet op til et andet nummer, hvornår det er sket, hvor længe samtalen varede, hvilke lande det er sket fra og til, hvilke tjenester der brugt, køb af indholdstakserede SMSer , og med mobiltelefoner også hvilke mobilmaster telefonerne har været aktive på ved samtalens begyndelse og afslutning. For nu at nævne nogen.

 
Er det nødvendig og rimelig information at udlevere?

Ved begæringen af oplysninger ”i videst mulige omfang” kunne jeg ikke lade være med at spørge mig selv, hvilken betydning oplysninger, om hvem jeg har ringet til hvornår og hvor længe, kan have ved vurderingen af, hvad der er min indkomst, og dermed hvad der skal betales i skat. Ingen! - så vidt jeg kan se. Jeg spurgte derfor skat, men det eneste svar, jeg fik var, at det kunne for eksempel være af betydning at se, om jeg ringede fra Danmark, hvis det forelå oplyst, at jeg boede i udlandet. Indrømmet – det kan være et vigtigt indicium i en sag om unddragelse af skattepligt – men som led i en almindelig skatteligning – næppe.

Jeg kunne ikke få en forklaring på, hvorfor det var af væsentlig betydning at få oplyst hvem der var ringet til, hvornår og hvor længe, og hvor mange indholdstakserede SMSer der var købt. Jeg bad derfor om en forvaltnings afgørelse på. at det var af væsentlig betydning – fordi så skal man efter loven begrunde sin afgørelse.

Og nu kommer det virkeligt smukke: Skattemyndighederne henholder sig til, at der er tale om en processuel regel, så derfor skal de ikke træffe en forvaltningsafgørelse om, at det er af væsentlig betydning.

Eller sagt med andre ord: Efter skattemyndighedernes opfattelse skal de nok selv afgøre hvad der er væsentligt - og det skal man ikke blande sig i.
 
 
Embedsmændene hos skat tolker og forvalter selv

Så problemet er måske ikke kun at loven ikke er tidssvarende – men at det embedsmandsapparat, der skal forvalte den, strækker den langt ud over hensigten og ordlyden og gerne vil unddrage sig enhver kontrol af, hvordan loven forvaltes. Man stiller krav som er i strid med loven – men fastholder disse og forsøger at undgå, at den tvivlsomme praksis begrundes og kan efterprøves.

Ved min første forelæsning i forvaltningsret tilbage i 1970 sagde professor Bent Christensen, at det bærende princip i forvaltningsretten er ”borgervenlighed”. Han er død nu – og det er hans smukke tanke øjensynlig også – R.I.P..
 
 

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk