Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

Skat

 • PSYKOLOGISK HJÆLP TIL ENHVER SIDDENDE SKATTEMINISTER EFTERLYSES
  01-09-2013 14:26
  De siger ude i byen, at hvis man under en medarbejdersamtale hos SKAT får skudsmålet, at man ikke følger reglerne, så er det en ros! Men man siger jo så meget. Hvad skal man mene? Den seneste tids fokus på hvordan man hos SKAT behandler borgerne efterlader dog netop os borgere med en vis tiltro til at rygtet afspejler en ubehagelig virkelighed – ja, endog en tiltro der er større end den, man kan mobilisere til afgørelser truffet af SKAT, der forekommer at være ramt af en decideret rethaverisk kultur, hvor hensynet til at kradse provenu ind langt overstiger hensynet til borgerne og pligten til, som forvaltningsmyndighed at følge landets love og regler. Hvor syg den kultur må være understreges af det faktum, at så snart en ellers respekteret politiker, med en demonstreret sund sans for rimelighed og hensyn til ret og pligt, bliver udnævnt til skatteminister, så knækker anstændighedens elastik og denne befinder sig i en kamp for det nærmest hellige provenu, hvor de er parate til at bruge de magtmidler, de kan lægge deres hånd på. Hvad skal man mene når man som skatteminister bliver klar over, at grundlaget for skat på fast ejendom er overvejende forkert på en måde, så borgerne betaler for meget i skat, arvinger bliver snydt når arveafgift beregnes på baggrund af forkert brundlag, ligsom tinglysning

 • NORMSKRED
  07-05-2013 11:22
  Myndighedernes forhold til borgerne Da jeg begyndte at læse jura, var jeg til en indledende forelæsning af daværende professor Bent Christensen, der talte om forvaltningsretten – altså reglerne for myndighedsudøvelsen i forhold til borgerne. Han fortalte om 3 grundpiller i forvaltningsretten – 1)afgørelser og beslutninger skulle have hjemmel i loven, 2) forvaltningen skulle træffe rigtige beslutninger og havde selv ansvaret for at få alle oplysninger, der var nødvendige og 3) det gennemgående hensyn var ”Borgervenlighed”. Jeg tror ikke at disse synspunkter trives særlig godt i dagens forvaltning. Lad mig give 3 eksempler: Dyneløft Kommuner går på dyneløfteropgaver og presser svagere borgere, som man mistænker for socialbedrageri og overvåger privatliv i hidtil uset omfang – med meget tvivlsom hjemmel. Nogle juridisk kyndige mener endda at visse af kontrolforanstaltningerne er ulovlige. Hvor er kravet til hjemmel og borgervenlighed nu blevet af? Vores mange regler kontra resten af verdens virkelighed Miljøministeren har været politisk fadder til et total forbud mod plastic-blødgørende stoffer og står nu med nogle uoverskuelige konsekvenser, fordi verdensmarkedet er rimeligt ligeglad med danske særregler. Det bliver Danmarks problem, at man har lavet mere vidtgående regler og derfor må

 • SLOG DU ET SØM I VÆGGEN HOS KÆRESTEN – VENNETJENESTE OG SORT ARBEJDE
  30-05-2012 14:48
  Håndværkerne må ikke I jagten på skattekroner har samfundet gennem mange år beskattet fritidsaktiviteter, når de blev udført af håndværkere. Hvis man som tømrer lagde et tag for naboen eller byggede fritidshus for kæresten eller børnene, så var man i princippet skattepligtig af en værdi svarende til arbejdsindsatsen. Tilsvarende har købmanden også måttet betale for et vist egetforbrug af varer fra sin butik - en omsætning der så blev skattepligtig. Retfærdighedssansen er vanskelig at dysse hen Det forlyder nu at man vil skærpe disse regler – dvs. på politikersprog hedder det ”at tydeliggøre”. Men basalt set handler det om at mindske den private sfære for udveksling af tjenester med henblik på at kunne værdisætte og beskatte disse tjenester. Problemet er bare, at det kræver en betydelig kontrol at sikre at alle går i nettet. Og jo mere urimelig og påtrængende reguleringen føles i befolkningen jo større kontrolforanstaltninger skal der iværksættes. Det skal de, fordi folk vil gøre hvad de kan for at komme uden om det de opfatter som noget de selv burde være herre over – og som samfundet ikke skal blande sig i. Husk at rydde op – måske kigger skat lige ind Det er formentlig derfor, at det forslag man sysler med,

 • DEN HÅBLØSE SKAT
  17-04-2012 12:00
  Løgn, infam løgn og så statistik En nu afdød professor i økonomi tillægges udtalelsen at der findes ”løgn, infam løgn og så statistik”. Winston Churchill angives at have udtalt, at han ikke havde tillid til nogen statistik som han ikke selv havde manipuleret og så er der klassikeren om politikeren der brugte statistik som en fulderik bruger en lygtepæl – mere for at holde sig oppe end for at blive oplyst. Mange store virksomheder bedrager – ifølge statistikken Disse tanker fløj igennem mit hoved da jeg for gud ved hvilken gang igen så disse politiske udtalelser om, at statistikken viste at en masse store virksomheder slet ikke betalte skat eller betalte meget lidt i forhold til deres omsætning. Og det skal nok være rigtigt. Men det nærliggende spørgsmål om, hvorvidt disse store virksomheder så også havde haft et tilsvarende stort overskud, som de unddrog sig at betalte skat af, ja det svar udebliver altid. Den statistik mangler lidt. De spørgsmål der ikke bliver stillet Der findes andre muligheder end forsøg på unddragelse. Det er f.eks. tænkeligt, at der måske ikke er tjent nogen penge, altså at der ikke er noget reelt overskud at beskatte. Det kunne måske godt, efter en flerårig finanskrise, have betydning at få den lille detalje med. Det forekommer da

 • SKAT OVER STREGEN FOR AT FÅ PERSONOPLYSNINGER / BORGERVENLIGHED - R. I. P.
  10-03-2012 16:32
  Skats adgang til oplysninger CEPOS har d. 17.02.2012 offentliggjort et notat, der omhandler den adgang, som skattemyndighederne efter Skattekontrolloven har, til at kræve en række oplysninger – bare fordi myndigheden mener at have behov for disse - og af en art, hvor politiet ikke ville få adgang til disse oplysninger uden retskendelse. Og i givet fald kun, hvis den overtrædelse, som den pågældende var sigtet for, havde tilstrækkelig stor straframme. Eller med andre ord kan den beskyttelse af privatlivet, som man har fundet nødvendig i forhold til politi og retsvæsen - dvs. for opretholdelse af lov og orden - tilsidesættes af skattemyndighederne, bare fordi de synes, at det kunne være interessant at få disse oplysninger. CEPOS behandler i sit notat spørgsmålet om, hvorvidt denne retstilstand er i overensstemmelse med menneskerettighederne, eller om den må anses for meget kritisabel. Det er ikke mit ærinde her – jeg vil godt starte et helt andet sted.     I videst muligt omfang Jeg har haft spørgsmålet helt inde på livet som ansat i en televirksomhed. Jeg modtog en anmodning om oplysninger – ” i videst mulige omfang” stod der – vedrørende et bestemt telefonnummer. Jeg kan godt læse bestemmelsen i skattekontrolloven, og jeg kan også se, at der står et udtrykkeligt krav om, at

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk