Dansk   English       Bookmark and Share    
 

BEGREBET "NÆRSTÅENDE", ARTIKEL

Med artiklen ønsker forfatteren at henlede opmærksomheden på, at begrebet nærstående som det er formuleret i Konkursloven, indebærer, at en person/virksomhed kan være nærstående til en anden person/virksomhed uden at dette nødvendigvis er gensidigt.
 
 
U.1979B.234

Om forståelsen af begrebet »nærstående« i Konkurslovens § 2

Af cand. jur. Jens Ottosen-Støtt
 
I. Indførelsen af begrebet »nærstående«.
Med den nye konkurslov - lov nr. 298 af 8. juni 1977 - indførtes begre-
bet nærstående i dansk konkursret[l ]med den følgende formulerin
g af
lovens § 2:
    »Ved nærstående forstås i denne lov,
   l) ægtefæller, slægtninge i op og nedstigende linie, søskende, de
nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinand
en
særlig nær,
   2) et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående
direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital,
   3) to selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller
indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller s
åfremt
en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller i
ndirekte ejes
af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående person
er
eller selskaber,
   4) andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende
interessefællesskab som under nr. 2 eller 3 angivet.«
   Bestemmelsen er blevet til på baggrund af udkastet i Betænkning nr.
606/1971 om konkurs og tvangsakkord (Bet. II), der havde sålyde
nde
formulering af § 2:
   »Som skyldnerens nærstående anses i denne lov hans ægtefælle,
 slætninge i op- og nedstigende linje, søskende og andre, som har stået
 ham personlig nær. Stk. 2. Som nærstående anses endvidere en virk-
 somhed og på den anden side den eller de, som direkte eller indirekte
 ejer en væsentlig del af denne eller oppebærer en betydelig del af dens
 indtægter eller har den øverste daglige ledelse af virksomheden, samt
 nærstående til dem, der har en sådan forbindelse med virksomheden.«
    Lovens regel er således blevet mere omfangsrig og detaljeret end
 udkastets, men lovgiveren har dog ment, at reglerne - bortset fra nogle
 mindre ændringer - var identiske.[2]
   Nyskabelsen begrundes med,[3]at den sædvanlige
   235
 formodning for, at en skyldner søger at varetage sine egne (og dermed
 sine kreditorers) interesser på fornuftig vis, ikke holder stik, hvor der
 er tale om dispositioner i forhold til visse personer eller selskaber, der
 står fallenten særlig nær. Tværtimod er der her en formodning for en
 begunstigelseshensigt.
 Også det synspunkt, at det er urimeligt om en leder, der har drevet
 et firma i fallitten, skulle kunne nyde samme stilling ved konkursbe-
 handlingen som andre kreditorer, kan begrunde ønsket om særlige
 regler for denne situation.
 Konsekvensen af disse og lignende betragtninger er, at der i konkurs-
 lovens § 2 er udskilt visse særligt »rnistænkelige« personer og selskaber
 som nærstående. Det har den virkning, at disse i konkurs eller konkurs-
 lignende situationer stilles svagere end andre i form afudvidet adgang
 til omstødelse (§§ 64, 66, 67, 69, 70, 71), mulighed for tilsidesættelse
 af lønprivilegium (§ 95, stk. 2), manglende adgang til at stemme ved
 tvangsakkord (§ 174, stk. 3) samt forbud mod at beklæde særlige til-
 lidshverv (§ 197, stk. l). Endelig skal nærstående uanset god tro afle-
 vere den ved en omstødelig disposition opnåede berigelse (§ 79, stk.
 2 og § 80, stk. 2).
 
 

Tilbage til SELSKABSRET
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk